Брачен договор

Ние Ви предлагаме:

  • Консултации във връзка с изготвянето и сключването на брачен договор
  • Консултации относно предимствата на различните брачни режими на собственост
  • Изготвяне на индивидуален брачен договор
  • Осигуряване на нотариална заверка на брачния договор
  • Вписване на брачния договор в Агенцията по вписванията
  • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на брачни договори