Какво може и какво не може да се договори в брачния договор?

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните. В договора може да се предвиди

 1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
 3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 4. участието на страните в разходите и задълженията;
 5. имуществените последици при развод;
 6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
 7. издръжката на децата от брака;
 8. други имуществени отношения;

Брачният договор не може да урежда

 1. Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите;
 2. Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права;
 3. Упражняването на родителски права след евентуален развод;
 4. Личните отношения между съпрузите;