Брачен договор при вече сключен брак

Брачен договор може да бъде сключен и по време на брака. Двойките, които към момента на влизане в сила на новия Семеен кодекс ( 01.10.2009), са сключили брак, могат да урегулират имуществените си отношения с брачен договор също както и двойките, които тепърва ще сключват брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира в регистъра по чл.19 СК.

Брачният договор, сключен по време на брака, може да урежда както бъдещи имуществени отношения между съпрузите, така и въпросите, свързани с вече придобито имущество.