Най-добрите отговори на често задавани въпроси за брачния договор

Кой може да сключи брачен договор?
Брачният договор може да се сключи от всяка двойка, която сключва или вече е сключила граждански брак.

Може ли да се сключи брачен договор при наличие на вече сключен брак?
Да, съпрузите могат да сключат брачен договор и по време на брак без ограничение колко време е минало от сключването му.

Може ли да се изменя брачния договор по време на брака или да бъде прекратен?
Да съпрузите могат по взаимно съгласие да изменят или прекратят договора по всяко време.

Може ли брачния договор да урежда лични отношения между съпрузите.
Не, брачният договор може да урежда само имуществените отношения между съпрузите.

Може ли договорът да урежда отношения във връзка с придобито преди брака имущество?
Да, това е възможно и най – често се прави с оглед защита на интересите на децата от придишен брак.

Може ли договорът да урежда имуществени отношения по повод на смъртта на един от съпрузите?
Не, отношенията във връзка със смъртта на един от съпрузите се уреждат от Закона за наследството.

Мога ли да запазя брачния договор в тайна?
Частта от брачния договор, която засяга режима на собственост и отделните имоти, подлежи на вписване в Агенцията по вписвания в публичен регистър, към който имат достъп неограничен кръг лица. Но частта относно издръжката между съпрузите може да бъде запазена в тайна.

Колко време отнема сключването на брачния договор?
Най дълго време при сключване на брачния договор отнема изясняването на волята на страните и желанията им. При условие, че е постигнато споразумение изготвянето на договора може да стане в рамките на два дни и в същия срок да се уговори посещение при нотариус за заверката му.