Брачен договор

След влизане в сила на новия Семеен кодекс, от 1 октомври 2009, при сключване на брак съпрузите имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като могат да избират между три варианта: съпружеска имуществена общност, т.е. както е в стария Семеен кодекс, разделен режим на собствеността и предварително договорен режим. Избраният режим може да бъде променян по време на брака.

Брачният договор може да бъде сключен както преди, така и по време на брака. Двойките, сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 могат да сключат брачен договор.

Брачният договор съдържа уговорки само и единствено относно имуществото на съпрузите. Той урежда въпросите, свързани с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху имуществото, притежавано преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и след развод, издръжката на децата от брака и др.

Брачният договор се сключва лично, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Сключването не може да стане по пълномощно, както и бракът не може да бъде сключен по пълномощие. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и ще се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Брачният договор може да бъде изменян по време на брака. Измененията могат д абъдат и ретроактивни освен в случаите, когато засягат права, придобити от трети лица преди изменението.

Брачният договор като всички останали договори може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните принципи на добрите нрави. Основанието за разваляне е ниезпълнение на задължение по договора от единия съпруг поради причина, за която той отговаря. Развалянето може да е само за в бъдещи и няма ретроактивно действие.